Urbano on paindlik, võimas ja moodne tarkvara vee- ja kanalisatsiooni võrkude projekteerimiseks ja haldamiseks.

Tarkvara keskmeks on ainulaadne ja kiire andmehaldus. Tänu robustsele ülesehitusele võimaldab tarkvara sadadesse kilomeetritesse ulatuvate torustike ja tuhandete sõlmedega võrkude väga kiiret projekteerimist. Näiteks on võimalik genereerida 1000 pikiprofiili 30 sekundiga. Kogu projekti informatsioon salvestatakse dwg faili, mis teeb andmete haldamise lihtsaks.

Tutvustus

Urbano toimib sillana projekteerimisandmete ja ruumiandmete (GIS) vahel sisaldades funtsioone andmete impordiks ja ekspordiks mitmetest formaatidest (andmebaasid, SHP, XML, TXT, jne). Võimalik on kooostada päringuid ja temaatilisi kaarte või lisada kasutaja poolt defineeritud metaandmeid. Urbano käsitleb kõiki andmeid sõltumata allikast või formaadist võrdsena ning võimaldab vaheldumisi kasutada projekteeritud, arvutatud või kasutaja defineeritud andmeid kuvades tabeleid, pikiprofiile või kaarte.

Urbano baseerub AutoCADil, ja valdavalt kasutatakse koos AutoCAD Civil 3D või AutoCAD Map 3D tarkvaraga. Programm koosneb moodulitest, mida saab vastavalt vajadusele kombineerida pakettideks. Kõik moodulid on sarnase kujundusega ja lihtsasti õpitavad.

Urbano töötab AutoCAD, AutoCAD MAP või AutoCAD Civil 3D platvormidel ning seega on arvutisüsteemi riistvaralised nõuded samad, mis vastaval AutoCAD platvormil. Ühilduvus on tagatud nii 32- kui 64-bitisel Windowsil. Parimaks koostööks teiste projekteerijatega soovitame Urbanot kasutada AutoCAD Civil 3D baasil, mis võimaldab vajadusel töötada ka Civil 3D võrkudega.

Projekteerijatel tuleb tegeleda erinevate võrkudega. Kesksed tegevused Urbano tarkvaras on sarnased nii vee, kanalisatsiooni, kui sadevee kanalisatsiooni võrkudele.

Urbano kasutajaliideseks on üks keskne paneel "Workspace", mis paigutub ekraani servas. Kogu töökeskkond piirdubki selle paneeliga, puuduvad tööriistaribad, menüüd, jne. Seega kasutatakse võimalikult vähe ekraanipinda ning hierarhilisest puustruktuurist leiab loogiliselt üles kõik vajaliku. Konfiguratsioonid esindavad tüüpilisi programmi ja andmete seadistusi (näiteks "Kanali pikiprofiil 500/100"). Neid saab lihtsalt lisada igale programmi funktsioonile ja kasutada erinevates projektides.

Toruvõrgustikud koosnevad eelnevalt defineeritud elementidest, nagu kaevud, liited, kaevikud, torud, jne. Urbanos on kõik need elemendid salvestatud kataloogidesse, mis jagavad sama kasutajaliidest.

Konfiguratsioone, templiite ja katalooge saab jagada kohtvõrgus või üle Interneti.

Urbanoga teostatud projektid sisaldavad automaatselt konfiguratsioone ja kataloogi elemente samas dwg failis. See tähendab, et tööd saab jätkata mistahes tööjaamas ilma kadudeta.

Urbano Canalis

URBANO CANALIS

Sade- ja reoveekanalisatsioonivõrkude projekteerimine kiiresti ja efektiivselt.

Interaktiivne toruprofiilide projekteerimine

Programm pakub mitmeid võimalusi profiili projekteerimiseks kallete või tagasitäite paksuse põhjal. Torustikke saab toimetada erinevatel viisidel parameetriliselt või graafiliselt muutes kaldeid, sügavust, kõrgusi, kukkumiskaevude lisamisega, jne.
canalis-invert

Automaatne profiili projekteerimine

Profiili koostamine kompleksse ja efektiivse algoritmi alusel arvestades miinimum ja maksimum tagasitäidet, miinimum ja maksimum kaldeid, kaevu astmete karakteristikuid jne. See algoritm võtab arvesse varem defineeritud torustike kõrgusi (olemasolevad süsteemid) ja leiab parima lahenduse. Juhul kui maapinna kalded jäävad etteantud vahemikku, siis võib määrata need lahenduse aluseks (torud paralleelseslt maapinnaga). Vähga järskude kalletega maapinna puhul lisab programm vahekaevud vastavalt etteantud kriteeriumitele. Automatisseritud arvutust saab teostada vastavalt nõudmisele kui esialgselt lahendust, mida võib vabalt hiljem toimetada. Automaatset profiili saab arvutada nii kogu võrgustikule, kui ka valitud osale.

Kaevukellad

Peale torustike ja kaevude määramist võib koostada kaevukellad. Kaevukellad sisaldavad kaevu pealtvaadet koos sisenevate ja väljuvate torustike nurkadega, kaevu lõiget koos mõõtudega ning kõigi torude andmetega. Kogu informatsioon on võimalik esitada ka tabelkujul.

canalis-auto-invert

Süsteemi kontroll

Kanalisatsioonitorustiku vastavust saab kontrollida mitmete kriteeriumite järgi. Võib kontrollida tagasitäite paksusi, kaldeid, sisenevate ja väljuvate torude loogikat (kõrgused, läbimõõdud), jne.

Isybau tugi

Teada tuntud Saksa standard kanalisatsioonisüsteemi andmete salvestamiseks ASCII ja XML vormingus (ainult geomeetria).

Valgalad

Sadevee vooluhulkade arvutus eeldab valgalade defineerimist. Neid saab defineerida interaktiivselt või automaatselt kinnistest aladest, mis moodustuvad joontest või polügonidest (line, polyline). Võib defineerida erinevaid valgalasid erinevate äravoolu koefitsientidega. Mõlemal juhul programm arvutab kogu valgala keskmise äravoolu koefitsiendi.

Mõjualad

Sanitaar või industriaalreovee vooluhulkade arvutamiseks on vajalikud mõjualad asustuse tihedusega. Protsess on sarnane mõjualade defineerimisele.

Sadevee vooluhulga arvutus

Vooluhulga ratsionaalseks arvutuseks saab kasutada sademete intensiivsus- ja sageduskõveraid (IDF - Intensity duration frequency) või teostada lihtsustatud arvutuse konstantse intensiivsusega.

Reovee vooluhulga arvutus

Mitmed arvutusmeetodid on saadaval, muuhulgas mõjualade ja lineaarse protsendi meetod. Erinevate riikide jaoks on saadaval erinevad arvutusmeetodid.

Additional flows

Võimaldab defineerida täiendavaid vooluhulkasid erinevatest allikatest.

Summaarsed vooluhulgad

Sõltuvalt valitud voogudest, võib arvutada nii läbivaid, kui koguvooluhulkasid. Valides ainult sanitaarvooluhulgad (segasüsteemide korral), on võimalik modelleerida nn "kuiva perioodi". ”

Hüdrauliline dimensioneerimine

Torustike dimensioneerimise võib teostada kas Darcy-Weisbach või Prandtl-Colebrook valemite järgi. Võib rehkendada kas läbimõõdud vooluhulkadest ja kalletest või kalded etteantud läbimõõtudest ja kalletest. Arvutustele on võimalik defineerida piiranguid toru läbimõõtudele või toru maksimaalsele täituvusele. Rehkendus määrab kõik vajalikud väärtused nagu kiiruse, toru täituvuse, jne.

SWMM eksport

Kogu torustiku geomeetria, sealhulgas valgalad saab eksportida EPA SWMM faili hüdrodünaamiliseks arvutuseks.

Toru deformatsiooni arvutus

See arvutus võtab arvesse staatilised ja dünaamilised koormused ning pinnase ja toru karakteristikud. Tulemused sisaldavad torude deformatsioone ja etteantud piirangute kontrolli.

canalis-hydraulic-calc

hydra
URBANO HYDRA

Interaktiivne sõlme defineerimine

Vastavalt EPANETi reeglitele võib iga sõlm omada suvalist funktsiooni nagu rervuaar, mahuti, pump, klapp, vms. Sõlme funktsioon on nähtav tabelites, plaanidel ja pikiprofiilidel. Sümboleid saab lihtsalt muuta. Peale sõlme funktsiooni defineerimist saab sisestada vajalikud andmed, näiteks veetasemed mahutites, surved erinevates klappides, jne.

hydra-node equipment

Automaatne sõlme defineerimine

Lähtuvalt torude kõrgustest lähimates sõlmedes, programm automaatselt lisab õhutusklapid ja mudaeemaldid vastavatesse kohtadesse. Vajadusel saab lahendust korrigeerida.

Vee tarbimisnõudlus

See funktsioon võimaldab sisestada vee nõudluse igale sõlmele. Alternatiivne viis on arvutada veekasutus alale. Selle meetodi kasutamiseks tuleb sisestada päeva keskmine tarbimine elaniku kohta, elanike arvu kasvu prognoos, samuti projekteeritav periood ja variatsiooni koefitsiendid. Kogu veetarbimist võib suurendada arvestades tuletõrjevee vajadusega.

hydra-water demands

Kaokõvera defineerimine

Siin saad sisestada pumpade seaded, mahutite suurused ja survelangud. Lihtne defineerida spetsiifilisi väärtusi ja vaadata arvutatud graafikuid, või valida eelnevalt defineeritud kõveraid.

Tarbimisgraafikute defineerimine

Võimalik defineerida suvalist mustrit suvalise EPANET arvutuse jaoks programmis. Mustreid saab esitada ka graafiliselt

Hüdrauliline arvutus

Võimalus teostada lihtsustatud hüdraulilisi arvutusi automaatselt. Kui soovid eksportida andmeid EPANETi detailseks modelleerimiseks, siis on võimalik teostada eelnev süsteemi kontroll, et vältida EPANETi vigu. Peale seda saab salvestada .INP faili andmete viimiseks EPANETi.

Tulemuste ülevaade

Hüdrauliliste arvutuste tulemusi saab analüüsida tabelvaates, sõlmede ja lõigete siltidena (surved, vooluhulgad, kiirused) ja temaatilistel kaartidel. Hüdraulilised piesomeetri jooned saab lisada automaatselt pikilõigetele.

hydra-calc

Koosted ja elemendid

Programm sisaldab ulatuslikku assortimenti standard elementidest erinevatelt tootjatelt veevarustusvõrkudele: liited, klapid, T-liitmikud, X-liitmikud, põlved, jne. Elemente kataloogis saab toimetada või lisada. Elemente saab defineerida ka AutoCAD plokkidest. Elemendid võivad olla ka parameetrilised!

hydra-assembly

Koostude skeemid

Suvalisest torusüsteemi osast võib interaktiivselt koostada koostu skeemi. Skeeme saab toimetada lihtsalt, kiiresti ning paindlikult. Tabel elementide andmetega lisatakse automaatselt, ning selle sisu on samuti toimetatav. Materjalide aruande saab samuti genereerida.

gis

URBANO GIS

Sild CAD ja GIS vahel ühendab võrkude andmebaasid

Toruvõrkude projekteerimine baseerub sageli suurel kogusel olemasoleva infrastruktuuri informatsioonil. Valmis projekti tulemist peab samuti saama osa suuremast GIS andmebaasist. Seetõttu on andmete interpretatsiooni, kontrolli, analüüsi töövahendid väga oluline programmi osa. Urbano GIS töövahendid on eelistatud suurte andmekoguste haldamise võimakuse tõttu.

Järgnevalt detailsem ülevaade Urbano GIS töövahenditest.

Polügoonide topoloogia

Polügoonide topoloogiat saab luua interaktiivselt, konverteerides AutoCAD polyline objekte või rakendades automaatkonverterit. Protseduuri alustatakse joone vahede ja teiste ebatäpsuste defineerimisest ning seejärel konverteeritakse AutoCAD jooned (line) ja polüjooned (polyline) suletud polüjoonteks. Polügoonide topoloogiat saab sildistada, vaadata ja toimetada samamoodi, nagu tavalist torustikku. Samuti standard töövahendid, nagu teemakaardid, otsingud ja stiilid on saadaval. Polügoonide topoloogia põhjal saab teostada analüüse: puhver, liit, konveksne kest, ristumine ja kattumine. Need analüüsid võivad baseeruda joonise andmetel või mistahes ühendatud andmetel.

gis-polygons

Kasutaja andmed

Programmi standardfunktsionaalsus on võimalus defineerida ja lisada kasutaja andmeid mistahes projekti elemendile. Kasutaja loodud andmed salvestatakse samuti dwg faili ning need moodustavad integraalse osa kõgu projekti andmebaasist. Neid andmeid saab seostada teiste andmetega, olgu need arvutatud või pärit teistest andmebaasidest.

Andmete import

Andmeid saab inportida suvalisest OLE DB andmebaasist (näiteks Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle…) ja saab seejärel kasutada torustiku topoloogia loomiseks või lihtsalt täiendavate andmetena. Lisaks andmebaasidele saab importida topoloogiat Esri SHP, MapInfo TAB, ASCII TXT ja XML failidest.

Andmete eksport

Sarnaselt importimisele saab andmeid eksportida suvalisse OLE DB andmebaasi. Võimalik on uuendada olemasolevaid andmeid või lisada uusi olemasoolevatesse tabelitesse. Samuti saab eksportida topoloogiat Esri SHP, MapInfo TAB ja ASCII TXT failidesse.

Linkimine välistesse allikatesse

Juhul, kui erinevatel põhjustel ei ole soovi andmeid importida, siis on võimalik andmeid linkida. Sellisel juhul loetakse andmeid andmebaasist igakordselt ning ei salvetata dwg faili. Andmete kasutamine toimub analoogselt teiste Urbano protseduuridega.

Välised dokumendid

Igat Urbano objekti on võimalik linkida suvalise arvu suvalist tüüpi väliste failidega, näiteks piltide videote, dokumentide, vms. Lingid eristatakse unikaalse lingi identifikaatoriga (näiteks nimi). See omadus võimaldab projekti lihtsasti interaktiivselt hallata ja kiiresti leida iga elemendi kohta käivat informatsiooni.

Andmete tuvastamine joonisest

Torustikud ja maaüksused on sageli saadaval lihtsate AutoCAD joonistena ilma seostatud topoloogia infota. Informatsioon võib olla esitatud joonobjektide kõrval tekstidena või ploki atribuutidena. Urbano sisaldab lihtsaid töövahendeid informatsiooni konverteerimiseks ja seostamiseks, et moodustada korrektset polügoonide topoloogiat.

StudioARS on Urbano tarkvara autor.

Vaata lisa StudioARS kodulehelt.

 

Võta ühendust